Publications

2022

 1. SparseTIR: Composable Abstractions for Sparse Compilation in Deep Learning
  Zihao Ye, Ruihang Lai, Junru Shao, Tianqi Chen, Luis Ceze
  ASPLOS 2023
 2. TensorIR: An Abstraction for Automatic Tensorized Program Optimization
  Siyuan Feng, Bohan Hou, Hongyi Jin, Wuwei Lin, Junru Shao, Ruihang Lai, Zihao Ye, Lianmin Zheng, Cody Hao Yu, Yong Yu, Tianqi Chen
  ASPLOS 2023
 3. Tensor Program Optimization with Probabilistic Programs
  Junru Shao, Xiyou Zhou, Siyuan Feng, Bohan Hou, Ruihang Lai, Hongyi Jin, Wuwei Lin, Masahiro Masuda, Cody Hao Yu, Tianqi Chen
  NeurIPS 2022